Haksız mal edinme

Haksız mal edinme, yetersiz araştırma ile verilen hükmün düzeltilerek onanmasının yasaya aykırılığı nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavclığının itirazının kabulü ve bozmaya karar verilmesi,

 

 

 

 

 

  1. Ceza Dairesi         2018/1481 E.  ,  2018/1569 K.
  •  

“İçtihat Metni”

3628 sayılı Kanuna aykırılık suçlarından sanıklar …, …, … ve … haklarında yapılan yargılama sonunda mahkumiyetlerine ve beraatlerine dair, Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 27/11/2014 tarih, 2009/567 Esas, 2014/707 Karar sayılı hükümler sanıklar … ve … müdafiileri, katılan vekili ve O Yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyizleri üzerine,
Dairemizin 30/11/2016 gün ve 2016/13269 Esas, 2016/707 sayılı kararıyla;
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanık … müdafiinin mal bildiriminde bulunmamak ve gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak suçlarından kurulan hükümlere ilişkin temyiz itirazlarına yönelik incelemede; Yazının devamını oku »

Reklamlar
Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , , , , , , , , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 279 ACİZDEN DOLAYI BUTLAN

2004 Sayılı İİK madde 279 

YARGITAY 15.HD.2001/5306 E.-2002/1270 K. İçtihat

Borçlu borcuna karşılık,para yerine taşınır veya taşınmaz bir mal vermişse bu mutat(normal)bir ödeme vasıtası sayılmaz ve böyle bir sayışma(mahsuplaşma) takip alacaklısı yönünden geçersizdir.Bir başka ifadeyle; alacaklının icra takibi yaparak, diğer alacaklıların haklarını ihlal etmeden alacağını temin imkanı varken, bu yola gitmeyerek alacağına karşılık borçludan taşınmazı satın alması, İİK.279. maddesi uyarınca mutat dışı bir ödeme şekli olup, iptale tabidir. Yazının devamını oku »

2004 Sayılı İİK madde 214 KIYMET TAKDİRİ

2004 Sayılı İİK madde 214

KIYMET TAKDİRİ:

Deftere geçirilen her malın kıymeti takdir olunur.

 

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 122 AİLE MAL ORTAKLIĞI

2004 Sayılı İİK madde 122

AİLE MAL ORTAKLIĞI:

Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı 121 inci maddeye göre yapılır. Kanunu Medeninin 331 inci maddesi hükümleri mahfuzdur.

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

2004 Sayılı İİK madde 100 HACZE İŞTİRAK DERECELERİNİN TEŞKİLİ:

2004 Sayılı İİK madde 100

YARGITAY 19.HD Esas: 2004/4661 Karar: 2005/9994 İçtihat

Davalı yanın haczinin davacının haczinden önce olduğu; davacının dayandığı bonoların İİK.nun 100 ncü maddesinde sayılan ve hacze iştirak imkanı sağlayan belgelerden olmadığı hakkında …Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.  Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289 Muhafaza görevini kötüye kullanma

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 289

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Esas: 2009/24071, Karar: 2012/1238 İçtihat

Yediemin sanık, eşiyle tartışarak evi terkettiği dönemde eşinin hacizli malları satarak tasarruf ettiğini savunmuş ise de; sanığın, evi terkettiğinde hacizli mallar üzerinde gerekli muhafaza görevini yerine getiremeyeceğini icra müdürlüğüne bildirmemesi ve böylece eşi tarafından malların satılarak tasarruf edilmesine sebebiyet vermesi sebebiyle 5237 S.K. m.289/3’te düzenlenen suçu işlediği kabul edilmelidir.Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:  Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 259 Kamu görevlisinin ticareti

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu MADDE 259

Kamu görevlisinin ticareti

(1) Yürüttüğü görevin sağladığı nüfuzdan yararlanarak, bir başkasına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE GEREKÇESİ

MADDE 259.– Madde metninde kamu görevlilerinin ticareti suçu tanımlanmıştır. Bu hükümle, görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle başkalarına mal veya hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin cezalandırılması öngörülmüştür. Suçun tamamlanması için, mal veya hizmetin satılmış olması gerekmemektedir. Söz konusu suç tanımıyla amaçlanan, bir kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan veya bir kamu hizmetinden yararlanan kişilerin, kamu görevlisinin görevinin gereklerine uygun işlem tesis edilmeyeceği yönünde bir endişeyle kendilerini sunulan mal veya hizmeti satınalmak mecburiyetinde hissetmelerinin önüne geçmektir.

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: