CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI

CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI

GENEL OLARAK

5237 s. TCK’da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, “cinsel saldırı”(m.102) “çocukların cinsel istismarı”(m.103), “reşit olmayanla cinsel ilişki”(m.104) ve “cinsel taciz”(m.105) başlıkları altında dört ana grupta ele alınmıştır.

Bu suç düzenlemeleriyle kişilerin cinsel dokunulmazlığını korunması amaçlanmaktadır. Cinsel amaçlı olarak gerçekleştirilen hareketlerin tamamı birer cinsel fiildir. Kişilere karşı işlenen cinsel fiiller, kişilerin cinsel dokunulmazlığının ihlalidir. Cinsel saldırı suçları (MADDE 102) kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edilmesi ile işlenebilirken, cinsel taciz suçları kişinin vücut dokunulmazlığın ihlal etmeksizin edinebilir.

CİNSEL SALDIRI SUÇLARI (M.102)

BASİT CİNSEL SALDIRI

Vücuda organ veya başka bir cisim sokulmaksızın gerçekleştirilen cinsel saldırı suçu TCK’nun 102.maddesinde düzenlenen basit saldırı suçudur. Vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel saldırı suçu işlenemez. Suçun gerçekleşmesi için saldırının cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik olması gerekir.

SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU

Cinsel saldırı suçunun faili ve mağduru erkek, kadın veya eşcinsel olabilir. Suçun faili mağdur ile aynı cinsten olabileceği gibi farklı cinsten de olabilir.

SUÇUN MADDİ UNSURU

Cinsel saldırı suçu cinsel arzuları tatmin etme amacıyla cinsel ilişki boyutuna varmayan cinsel davranışlarla işlenebilir. Bu suç şehvet içermeyen davranışlarla işlenemez. Suçun maddi unsurunun gerçekleşmesi için cinsel tatmin şartı aranmaz.

Bu suçun işlenmesinde belirleyici olan mağdurun rızasının olmamasıdır; çünkü rıza 5237 sayılı TCK’nun 26/2.maddesine göre hukuka uygunluk nedenidir. Fiil rıza ile gerçekleşmiş ise cinsel saldırı suçu oluşmaz. Suçun işlenmesinde cebir, tehdit kullanılabileceği gibi hileye de başvurulabilir.

Cebir tehdit veya hile suçun maddi unsurlarındadır.

SUÇUN MANEVİ UNSURU

Bu suçun manevi unsuru kasttır. Cinsel saldırı suçunun olası kast ile de işlenmesi mümkündür. Cinsel arzuların tatmin edilmesi amacıyla kişilerin vücut dokunulmazlığın ihlal edilmesi yeterlidir.

HUKUKA AYKIRILIK UNUSURU

Mağdurun rızası bir hukuka uygunluk nedenidir ve rıza varsa suç oluşmaz. Suçun oluşması için cinsel saldırının mağdurun rızası olmaksızın gerçekleşmesi gerekir. Rıza fiilden önce olabileceği gibi fiilin işlendiği sırada da açıklanmış olabilir, rıza açık veya örtülü olarak açıklanabilir. Mağdurun hiçbir tepki göstermemesi, karşılık vermesi örtülü rızadır.

Rıza kural olarak reşit kişiler tarafından açıklanabilir; ancak 15 yaşını bitiren cinsel ilişkinin anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneği gelişmiş çocukların da rızası hukuki sonuç doğurur.

SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-YAPTIRIM

Cinsel saldırı suçu şikâyete bağlıdır, mağdur veya suçtan zarar gören kişi 6ay içerisinde şikâyette bulunmazsa soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Fail bilinmiyorsa süre fiilin veya mağdurun tespit edildiği günden başlar.

Yaptırım iki yıldan yedi yıla kadar hapistir.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLARI (madde 102/2)

Suçun Faili ve Mağduru

Suçun faili ve mağduru basit cinsel saldırı suçuyla aynıdır. Herkes bu suçun faili ve mağduru olabilir.

Suçun Maddi Unsuru

Basit cinsel saldırı suçun olduğu gibi cebir, tehdit veya hileden başka mağdurun vücuduna vajinal, anal veya oral yoldan organ veya herhangi bir cisim sokulması gerekir.

Vücuda penis, parmak, jop, vibratör gibi cisimlerin sokulmasıyla suç oluşur.

Bu suç evli kişiler arasında da gerçekleşebilir. Cinsel organ veya cisim eş tarafından rıza dışında vücuda sokulmuşsa bu suç oluşur.

Suçun Manevi Unsuru

 

Nitelikli cinsel saldırı, kasten ya da olası kast ile işlenebilen bir suçtur. Ancak buradaki cinsel davranışların mutlaka cinsel arzuları tatmin amacına yönelik olması şart değildir.

Hukuka Aykırılık

Nitelikli cinsel saldırı fiillerinin mağdurun bilgi ve iradesi dışında, mağdurun rızası hilafına gerçekleşmiş olması gerekir. Rızanın varlığı hukuka uygunluk nedenidir.

Soruşturma-Kovuşturma-Yaptırım

Nitelikli cinsel saldırı suçunun soruştura ve kovuşturması re’sen yapılır.

Yaptırımı yedi yıldan oniki yıla kadar hapistir.

DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLER (m.102 (3)

5237 s.TCK’nun 102(3) maddesinde daha ağır cezayı gerektiren nitelikli haller düzenlenmiştir.

A) Suçun beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi (m.102 (3)-a)

B) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi (m.102 (3)-b)

ÜÇÜNCÜ DERECE DAHİL KAN VEYA KAYIN HISIMLIĞI İLİŞKİSİ İÇİNDE BULUNAN BİR KİŞİYE KARŞI İŞLENMESİ (m.102/3-c)

1) Kan hısımlığı

2) Kayın hısımlığı

SİLÂHLA VEYA BİRDEN FAZLA KİSİ TARAFINDAN BİRLİKTE İŞLENMESİ (M.102 (3)-D)

1) Suçun silahla işlenmesi

2) Birden fazla kişi ile işlenmesi

NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN CİNSEL SALDIRI SUÇLARI (M.102 (5), (6)

A)Mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması (m.102 (5)

B) Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü (m.102 (6)

CİNSEL SALDIRI SUÇLARININ ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ

A) Suça Teşebbüs ve Gönüllü vazgeçme

1) Teşebbüs (TCK.m.35)

a) Genel olarak

b)Cinsel Saldırı Suçlarına teşebbüs

Cinsel saldırının temel şeklinde, cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçeklerleştirilen cinsel davranışların failin elinde olmayan sebeplerle mağdurun vücuduna dokunamadan sonuçlanması halinde teşebbüs hükümleri uygulanacaktır.

2-Gönüllü vazgeçme (TCK.m.36)

Cinsel saldırı suçunda fail, suçun icra hareketlerinden gönüllü vazgeçer veya kendi çabalarıyla suçun tamamlanmasını veya neticenin gerçekleşmesini önlerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz; fakat tamam olan kısım esasen bir suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile cezalandırılır.

B) İştirak

1-Cinsel Saldırı Suçlarında Faillik

5237 s. TCK’nın 37(1) maddesindeki düzenlemeye göre fiilin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi durumunda, bu kişilerin her biri müşterek fail olarak sorumlu tutulacaklardır. Birlikte suç işleme kararının varlığı ve fiil üzerinde ortak hâkimiyet kurulması halinde her bir suç ortağı fail olarak cezalandırılacaktır.

Ayrıca, 52377 s. TCK’nın 102(3)-d bendinde cinsel saldırı suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde temel cezanın yarı oranında attırılması öngörülmüştür. Bu halde cinsel saldırının daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinden biri söz konusudur.

2-Cinsel Saldırı suçlarında iştirak

a)    Azmettirme (TCK.m.38)

Azmettirme, suç işleme iradesi bulunmayan bir kişiye suç işleme kararı verdirilerek suçun işletilmesidir. Bu durumda azmettirilen kimsede daha önce suç işleme düşüncesi yoktur. Azmettiren ise herhangi bir şekilde suçun icrai (yapıcı davranışlarına katılmamaktadır.

Niteliği itibariyle cinsel saldırı suçları azmettirmeye elverişlidir25 ve azmettiren işlenen cinsel saldırı suçunun cezası ile cezalandırılacaktır.

b) Yardım etme (TCK.m.39)

Fiil üzerinde etkinlik sağlamadan suçun icra hareketlerine katılıp, suçun işlenmesinde önem taşıyan hareketleri yapan kişi yardım eden sıfatıyla sorumlu olur. Asıl faile destek olmak, suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, gerekli araçları temin etmek şeklindeki davranışların varlığı halinde yardım etme söz konusudur.

c)    Zincirleme Suç (TCK.m.43)

Cinsel saldırının aynı suç işleme kararıyla ve aynı mağdura karşı birden fazla gerçekleştirilmesi halinde 5237 s. TCK’nın 43(1) maddesi kapsamında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekir. Aynı suç işleme kararına dayalı cinsel saldırı fiillerinin teşebbüs aşamasında kalması halinde de zincirleme suç söz konusu olabilir. Bu durumda failin cezası, suçun niteliği, sonucun vehameti, tekrarlanan suç sayısı, sanığın kişilik özelliklerine göre dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılabilir.

Kanaatimce, cinsel saldırı suçları niteliği gereği tek bir fiille birden fazla kişiye karşı işlenmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle fail aynı olayda cinsel davranışlarıyla birden fazla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlâl ederse mağdur sayısınca ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

D) İçtima (TCK.m.44)

Cinsel saldırı suçları cebir, tehdit veya hile ile işlenebildiğinden birleşik suç tipine dâhildirler. Bu nedenlerle TCK 106 ve 108.maddelerine göre cebir, tehdit için ayrıca ceza verilemez.

Cebir mağdurun direncini kırmaya yetecek sınırlarda kalmalıdır. Bu nedenlerle TCK 86/2 maddesi kapsamında yaralama eylemleri cinsel saldırının maddi unsurları olarak değerlendirilmesi gerekir.

TCK’ nun 86/1, 87/1 maddeleri kapsamında yani mağdurun direncini kırmaya yetecek sınırın ötesinde cebir kullanışmışsa mağdura ayrıca bu maddelerden de ceza verilebilir. Ayrıca özgürlükten yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal suçları da birlikte işlenmiş ise yine gerçek içtima kuralları uyarınca ceza verilecektir.

Cinsel taciz suçundan sonra cinsel saldırı suçu işlenmiş ise TCK’ nun 102.maddesi yani sıra 105.maddesine göre de ceza verilmelidir.

Cinsel saldırı suçu, işkence sırasında işlenmiş ise yine gerçek içtima kurallarına göre her bir fiile ayrı ayrı ceza verilmelidir. Çünkü 5237 s. TCK’ nın 94(3) maddesinde, işkencenin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası hükmolunacağı öngörülmüştür. Yasa koyucu sadece cinsel tacizi belirtip işkencenin nitelikli halini düzenlerken bilinçli bir tercihte bulunmuş, daha ağır suç olan cinsel saldırının ayrıca cezalandırılmasını amaçlamıştır.

21 Yanıt to “CİNSEL SALDIRI VE CİNSEL TACİZ SUÇLARI”

 1. Gamze Says:

  Allah rızası için yardımcı olun. Eşim 43 yıl hapis cezası aldı. Temize gitme hakkı vermişler. Olay günü evde eşimleyken. Eşimi arkadaşı aradı. Abi çabukgel bir durum var dedi. Eşim arkadaşının evine gitti. Arkadaşı bir gay ile facebook üzerinde randevulaşıp evine çağırmış. (Arkadaşı kadın sanıyordum demiş mahkemede) sonra eşimi aradı durum var dedi ve eşimde gitti. Eşim gittiğinde o gay birden soyunma ya başlamış. Eşim noluyo deyince gay kadın erkek fark eder mi demiş. Eşimde o kişiyi tokatlamış. Arkadaşıda tokatlamış. Bunı zeytibliğe bağlayıp polis çağaralım die konuşmuşlar aralarında. Sonra eşimin arkadaşı ben sigara alaçam diyip çıkmış.o arada gay kaçmış. Arkdaşı geldiğinde nerde diyince eşimde gitti demiş. Gay de Polise eşim hakkında bana zorla oral sex yaptırdı. Eşimin arkadaşı hakındada bana zorla anal sex yaptırdı die ve paramı çaldılar. Kredi kartlarımı çaldılar. Telefonumu alıp bir kağıda sattığıma dair zorla imza attırdılar demiş. Beni öldürmekle tehdit ettiler demiş.şikayetçi olmuş. Daha sonra eşimin arkadaşı telefonu birine vermiş satsın die.ve verdiği kişi telefonu bir polise satmış. Sonra polis çalıntı olduğunu öğrenince. Eşimin arkadaşı telefonu sattırdığı kişiye telefonu eşimden aldığını söylemesini istemiş. Ama telefonu sattırdığı kişi doğruyu söylemiş. Eşimin arkadaşından aldığını eşimle bir alakası olmadığını söylemiş. Mahkemede gay delil olarak kamera kayıtlarını sunmuş. Kayıtlarda eşimin arkadaşının bankamtikten gayın kartından parayı çekerken görünteri varmış. Ve eşimin arkadaşını n telefonundan gayın çıplak fotosunu bulmuşlar..ve eşiminde orda bulunduğu için suçlu durumuna düşürdüler. Ama doktor raporunda ne gayın tecavüze uğradığına dair bir kanıt var. Ne eşimin tecavüz ettiğine dair bir kanıt var. Yani eşim oradan temiz çıkıyor. Eşim sadece arkadaşının evine girerken mobese kaydı var DİE. Orda suçlu durumuna düştü. Temize gitme hakkım ız var. Her şeyi yapan arkadaşı ama eşimede suç atmış. Ben napabilirim

  • esref Says:

   TEMİZE YOLLAYIN HANFENDİ ESİNİİZN Bİ SUÇU YOK BURDA

 2. mustafa aybnın Says:

  Cinsel taciz suçundan 5 yıl alan kişi ye adım adresim tc kimlik noma kadar gönderilmiş nasıl ceza bu 5 dakikalık yolda oturan biz sana ceza verdik ama seninde likayetçi olan kişiyi darp taciz öldürme hakkın var demekki oluyo nasıl adalet buu bir ayakkabı numaram gitmemiş şahsa…akıl işi değil..

 3. Faruk Says:

  Basit taciz ve konut ihlalinden davasi olan ne kadar ceza alir mahkeme olmadi ne yapilabilir kisi suan tutuklu mahkemeye cikmasi ne kadar surer.

 4. ads nermin Says:

  Kasriye moroglu daki kiz ogrenci S.N.Demirkiran nin
  Yavuz D. Ve Erdal D niyasadiklarinin .erdal ve yavuz yaptiklarinin Taciz ve psikolojik baskı olduğu nu bilmiyor.

 5. sevda Says:

  oglan 98 mart doğumlu kız 2000 agutos doğumlu kızın suçlaması 2 sene önce ağustos ayında cisel taciz oğlanın ifadesi kız yaş olarak brnden büyük olduğunu söyladi görünüşü de öyle kız şu an 20 gösteriyo ilişki yok oral seks var dedi durum ne oldu

 6. Nihal aksu Says:

  Merhaba, facebooktan bir mesaj aldım ve çok fazla rahatsız olduğumu belşrtmek isterim. Acaba cinsel taciz sayılır mı öğrenmek istiyorum.

  slm adım serkan çalık 84lüm floryada oturuyorum resimlerini inceledim tek kelimeyle muhtesemsin eğer cok acil paraya ihtiyacın varsa her görüşmede peşin para 5 milyar vermeye hazırım paranı peşin almadanda benimle görüşme…

  Cevap bekliyorum

  Teşekkür ederim

  • mustafa aybnın Says:

   Sakın mahkemeye felan verme senin evinin adresinden tutt tc kimliğinden çık kişiye gönderiliyor ..yani seni bulup istediklerini yapabilirler …ben mahkemeye verdim şahısa bir ayakkabı numaramı vermemişler sakın deneme…tavsiye..

 7. mağdur Says:

  arkadaşlar merhaba; amcam kiracısı olan bir kadınla gizli gizli konuşuyormuş. aralarında ne gecti bilmiyorum kadın amcayı şikayet etmiş ve elinde ses kaydı var. versen ne olur diye falan. şimdi mahkeme haftaya sizce ne olur.

  • rahmiofluoglu Says:

   Dosyayı incelemek lazım cevap için..

  • rahmiofluoglu Says:

   Bizim ofise vekalet versin.. dosyaya bakalım..
   549 452 42 01

 8. kerem Says:

  mhb arkadaslar anlamadıgım su ya bu kız larda suç hiçmi yok ya hiçbişekilde yargılanmıyolar herzaman erkek ya gözaltı ya hapis ya nezaaret adalet bu degil bence bukadar yıl yaazık günah

 9. aaaa Says:

  arkadaşlar şimdi benim bi akrabam var hiç bi sabıkası falan hiç bişeyi yok adam işinde gücünde evli birisi yalnız buna 15 gün falan sürekli bi kadından telefon geliyor yok benle konuşmazsan yuvanı yıkarım falan diye bu da her seferinde azarlıyo yalnız kız bi gün bunu tehdit ediyo ve buluşmaya gidiyo neyse gitiginde diyoki kız beni şuraya bırak oda bırakıyo olay bitiyo sonra kız gidiyo şu araçlı şu isimli kişi bana zorla sahip olmak istedi falan filan oral seks yaptı diye şikayetçi oluyo halbuki böyle bişey yok neyse bunu tutukluyolar 4 aydır falan içerde bir haftasonra mahkemesi var ve 16 yıldan yargılanıyomuş ama normalde delillere falan bakarsan hem adamdan yana yani yapmadı açıkça ortada artı kızda zeke özürlülüğü var ve kızında bu tür olaylardan dolayı 6 tane dosyası var yani kız iftara atıp para koparmaya calışıyo şimdi nasıl olcak bi yardımcı olup bana cvp yazarsanız sevinrim

 10. banu Says:

  Cinsel İstismar yasası degişmezse cinsel istismarla suçlananlara acırım.Tecavüz edenlerede kızamam.Nedemi kızın burnuna dokunan,saçına dokunan istismarcı.istismarada tecavüzede aynı agırlaştırıcı ceza uygulanıyor.Yerel mahkeme bile tecavüz fiiliyle temas etme arasında fark vardır.agır suçla hafif suça aynı agırlaştırıcısı ceza uygulaması olmaz dedi.Tecavüzcüye verilen 15 yıllık ceza istismara burnuna,saçına dokunanada veriliyor.Kaza ilede olsa çünkü iddia oldumu sanıgın yapacagı bir şey yok.istismara 3 yıl verilmesi gerekirken 15 yıl 12 yıl düzmece ruhsaglıgı raporlarından fazladan adaletsizce veriliyor.onun için istismarla suçlananlara acıyorum.

 11. HÜRREM Says:

  Zira,cebren ırza geçmede dahi ceza,çocuklarda 8 yıl iken basit bir cinsel eylemde ruhsağlığının bozulduğundan bahisle15 yıla çıkar?

 12. Adalet Terazisi (@AdaletTerazisi) Says:

  Bu yönü ile iddia konusu eylemler açısından cezai mesuliyeti 2 ila 3 yıldan 10 ila 15 yıla çıkartan son derece ciddi bir ağırlatıcı sebebin sanık yahut sanıklar hakkında tatbikinin hukuken kabul edilebilmesi son derece güçtür. Zira, cebren ırza geçmede dahi ceza, yetişkinlerde 7 yıl, çocuklarda 8 yıl iken basit bir cinsel eylemde ruh sağlığının herhangi bir suretle bozulduğundan bahisle bu ceza nasıl olur da 10 ila 15 yıla çıkar?

 13. Adalet Terazisi (@AdaletTerazisi) Says:

  8 yıl oldu bu adaletsizlik düzeltilmedi.yakışmıyor bu ülkeye.iç hukuksa iç hukuku adil düzenleyin.masum insanlar içeride fazladan ceza almışlar bunların çolugu çocugu hepsi mahvoldu biraz adalet biraz vicdan biraz insaf delilide düzmece ruh saglıgı raporlar oda hergelene bozuk veriyorlarmış kendileri basında anlatıyor resmen adaletsizlik.bunlarda bizim insanımız yazık degilmi adaletsiz yasa adaletsiz uygulama haksız 10 yıl agırlatılmış ceza üstüne ceza tecavüzcüye tamam da ya digerlerine niye bu adaletsizlik.

 14. Adalet Terazisi (@AdaletTerazisi) Says:

  ANAYASA MAHKEMESİ İÇ HUKUKA KARIŞAMAYIZ DEDİ.ADALETSİZLİGİ GÖRMEDİ ÇÖZMEDİ.OYSA MAHKEME ŞÖYLE SÖYLEMİŞTİAğır Ceza Mahkemesi, gerekçesinde ”102. maddede cinsel saldırı, 103. maddede çocukların cinsel istismarı suçlarının sayıldığını, bu suçlar arasında fark bulunduğunu, ceza artırımına ilişkin hükümlerin ise tüm suçları kapsayacak şekilde düzenlendiğini” belirtti. Bu suçlarda ceza artırımının, daha hafif suç için ayrı, daha ağır suç için ayrı belirlenmesi gerektiğine işaret eden yerel mahkeme, bunun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

 15. HÜRREM BARIŞ Says:

  kaza ile temas edende.tecavüz edende sapık.cinsel olan ne varsa tecavüzle sapıklıkla suçlanıyor cezasıda aynı 2005 ten önce istismarmı vardı sarkıtılık oldu istismar bu yasayı çıkaranlar fiile eyleme göre ceza verme adaletini unutmuşlar.ötede binlerce kişi yakalarına yapışacaktır.tabi hergelene bozuk raporu verenlerinde yakasına ötede yapışılacaktır.test yapmazlar okul başarısına bakmzlar.taktirlr her yıl geçene bozuk kalıcı bozuk vermişler.allah cezalarını verecektir onların.

 16. HÜRREM BARIŞ Says:

  YARGITAY ÜYESİNİNDE ÇIKMASINI İSTEDİGİ ADALET KOMİSYONUNDANDA GEÇEN SUÇUN ANİ VE KESİK GAREKETLERLEN İŞLENMESİ MADDESİ BİRAN ÖNCE YASALLAŞMASI GEREKİR.BEKLİYORUZ.

 17. HÜRREM BARIŞ Says:

  eski tck yeni tck ADALET FARKI@HÜRREM
  Ahlaksızlar asalım keselim ama tecavüz ettiyseler iyi etmediyseler burnuna dokunduysalar onlar için kötü neden böyle dedim kanun ikisinin arasında fark yok diyor o zaman tecavüz ettiyseler sanıklar karlı.burnuna dokunduysalar yine aynı cezada aynı yani tecavüz etmek karlı.Ben demiyorum 2005 ten sonra degişen kanun diyor.Bence 2005 önceki daha adaletli yasaya dönelim.


Sorunuzu Sorun

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: