Yargıtay 15. Ceza Dairesi 23.06.2016 Tarihli 2013/32207 E. 2016/6665 Sayılı Kararı

Resmi belgede sahtecilik suçlarında, atılı suçun konusu çekin sanık ve keşideci arasındaki ticari ilişki sebebiyle iktisap edilip edilmediği araştırılmadan verilen ceza kararı bozmayı gerektirecektir.

yg151.jpg

Yargıtay 15. Ceza Dairesi         

2013/32207 E.

2016/6665 K.
“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : …. Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

Sanıklar ….. ve …. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen beraat hükümleri katılan vekili tarafından, sanık ….. hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükmü sanık …. müdafii tarafından ve sanık ….. hakkında verilen temyiz isteminin reddine dair karar sanık ….. tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık ….’ün ……’nin yetkili temsilcisi ve ortağı olduğu, diğer sanık …..’nin aynı şirketin büyük ortağı olduğu, ….’nin …. Pınarbaşı şubesi ile 2 milyon TL bedelli genel kredi sözleşmesi düzenlediği, taahhütname imzaladı, bu belgeler karşılığı anılan şirkete kredi kullandırıldığı, sonrasında sanıkların bu kredi sözleşmesine teminat olarak verdikleri keşidecisi …. lehdarı ….. olan 08/11/2005 tarih ve 37.344 TL, 19/11/2005 keşide tarih ve 35.781 TL bedelli çeklerin, alınan kredinin ödenmemesi üzerine icra takibinin bulunduğu, yapılan takip sırasında çeklerde keşideci olarak görünen …. yetkilisi … adına atılan imzaların sahte olduğu, sanıkların bu şekilde üzerlerine atılı suçları işlediklerinin iddia edildiği olayda,

Yazının devamını oku »

Reklamlar
Ceza Hukuku, Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 168 Etkin Pişmanlık

Yargıtay 11. C. D. 2011/3341 E.N , 2011/2818 K.N. İçtihat

5560 sayılı Yasa’nın 11. maddesiyle eklenen TCK’nın 245/5. fıkrası uyarınca; TCK’nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün 245/3. maddesinde düzenlenen suça uygulanamayacağının gözetilmemesi bozma nedenidir. Yazının devamını oku »

Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

T.C YARGITAY 9 C.D 2012/1002 E. 2012/12111K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1002

K. 2012/12111

T. 2.11.2012

• DİKİLİ AĞAÇ KESME SUÇU İLE İLGİLİ DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEMEMESİ ( İki Davanın İddianame Tarihlerine Göre Aynı Mağdura Karşı Olan Eylemler ARasında Hukuki ve Fiili Kesinti Bulunmadığı – Bu Davadanın Eldeki Dava Sonuçlanmadan Kesinleştiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Aynı Suçun Birden Fazla İşlenip İşlenmediği Hususu – Kesinleşmiş Hapis Cezasından Zincirleme Mala Zarar Verme Suçundan Verilecek Ceza Süresinden Mahsup Yapılacağı )

• ZİNCİRLEME BİÇİMİNDE MALA ZARAR VERME ( Cezanın Belirlenmesinden Sonra İlk Eyleminden Dolayı Hükmedilen Kesinleşmiş Hapis Cezasının Bu Süreden Mahsubu İle Kalan Sürenin Yargılamaya Konu Eylem Bakımından Hüküm Altına Alınması Gerektiği ) Yazının devamını oku »

Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 167 Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep

T.C YARGITAY 9 C.D 2009/18098 E. 2011/28617K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/18098

K. 2011/28617

T. 17.11.2011

• MALA ZARAR VERME ( Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Şahsi Cezasızlık Hali Nedeniyle Faile Ceza Verilemeyeceği – Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu )

• ŞAHSİ CEZASIZLIK HALİ ( Mala Zarar Verme Suçunun Konusunun Başkasının Mülkiyetinde Bulunan Mal Olduğu – Eylemin Malikin Eşi Tarafından Gerçekleştirilmesi Durumunda Faile Ceza Verilemeyeceği )

5237/m. 151, 167/1-a

ÖZET : Mala zarar verme suçunun konusu başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz maldır. Eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Mala zarar verme suçunun konusunun başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal olduğu, failin maliki bulunduğu mala zarar verme eyleminde suçun maddi unsurunun gerçekleşmeyeceği, bu eylemin malikin eşi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda ise TCK’nın 167/1-a. maddesinde öngörülen şahsi cezasızlık hali nedeniyle faile ceza verilemeyeceği gözetilmeden, kiralayan katılan tarafından işletilen ve kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle çıkan tartışmada camları sanıklar tarafından kırılan kahvehanenin malikinin kim olduğu araştırılıp, sanıklar A. ve Z.’in evli olup olmadıklarını gösterir belgeler getirtilerek sanıkların hukuki durumlarının buna göre tartışılıp değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma sonucu her iki sanığın da yazılı gerekçe ile mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı ( BOZULMASINA ), 17.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

T.C YARGITAY 13 C.D 2011/26454 E. 2013/555K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2011/26454

K. 2013/555

T. 16.1.2013

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ ( Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği/Suçu İşlemediğini Belirttiği – Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı )

• HUSUMET ( Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi/Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunduğunu İddia Ettiği ve Suçu İşlemediğini Belirttiği – Sanığın Diğer Sanıklarla Husumeti Bulunup Bulunmadığına Dair Araştırma Yapılacağı ) Yazının devamını oku »

Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 165 Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi

T.C YARGITAY 6 C.D 2009/19642 E. 2011/8868K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2009/19642

K. 2011/8868

T. 20.6.2011

• SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI ( Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı – Eyleminin Tek Suç Olduğu/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı )

• YAKINAN SAYISINCA CEZA VERİLMESİ ( Suç Eşyasının Bilerek Satın Alma Suçu – Sanığın Suça Konu Eşyaları Bir Kişiden Aldığı/Yakınan Sayısınca 2 Kez Cezalandırılamayacağı ) Yazının devamını oku »

Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

5237 Sayılı TCK Madde 163 Karşılıksız Yararlanma

T.C YARGITAY 2 C.D 2012/27200 E. 2012/48064K. İçtihat

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/27200

K. 2012/48064

T. 12.12.2012

• ELEKTRİK ENERJİSİ HAKKINDA HIRSIZLIK ( Cezanın Tüm Sonuçlarıyla Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Zarar Tazmininin Sanığın Lehine Olduğu – Sanığın Lehe Yasal Düzenlemeden Yararlandırılmamasının Hakkaniyete Aykırı Olacağı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Elektrik Kesintisi Hakkında Geri Bırakılması Suçu – Cezanın Tüm Sonuçlarıyla Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Zarar Tazmininin Sanığın Lehine Olduğu )

• LEHE DÜZENLEME ( Sanığın Yararlandırılmamasının Hakkaniyete Aykırı Olacağı – Elektrik Kesintisi Hakkında Geri Bırakılması Suçu )

• ZARARIN TAZMİNİ ( Elektrik Kesintisi Hakkında Geri Bırakılması Suçu – Cezanın Tüm Sonuçlarıyla Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Zarar Tazmininin Sanığın Lehine Olduğu ) Yazının devamını oku »

Ceza Hukuku kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: