Haksız icra, ihbarname göndermeden bonoyu icraya koyma, protestosuz cirantaya icra

haksiz_icra_ihbarname_gondermeden_bonoyu_icraya_koyma_protestosuz_cirantaya_icra_h20620_879dd

Haksız icra sadece alacaklı olmadığı halde bir kişiyi icraya vermekten ibaret değildir. Alacaklı olsa bile 6102 sayılı TTK’nın 708 inci maddesine göre bono veya çeki ibraz etmeden ( pratikte bonolor için bankalar ibra gönderir, çekler ise bankaya ibraz edilir) icraya koyma haksız bir icra sayılır. Çünkü icra kişilerin kredibilitesine etki eden, itibarlarını sıfırlayan bir işlemdir. Aynı şekilde noterlerin kanunda yazılan şekil şartlarına ve koşullara uymadan protesto çekmeleri de kişilerin itibarını zedeleyecektir.
Bono  için ödememe protestosu çekmeden , çekler için bankaya ibraz etmeden cirantalara karşı icra takibi yapılamaz.
Bütün bunlar haksız icradır ve borçlunun manevi tazminat davası açma hakkı vardır.
Haksız icra ayrıca borçluya maddi külfete neden olmaktadır; takip giderleri, avukatlık ücreti gibi… Bu nedenlerle haksız icra takibine maruz kalan borçlu manevi tazminat davasının yanısıra maddi tazminat davası da ikame edebilir.

Rahmi Ofluoğlu Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Müsadere–Tabanca-Sc.Hakimi)

T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2015/2093
Karar No : 2015/9629
Tebliğname No : 8 – 2014/103367

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K)
EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN
İSTEM : Eşyanın müsaderesi
HÜKÜM : Müsadere
TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi

Gereği görüşülüp düşünüldü: Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Sanığın Suç Tarihindeki Yaşının Belirlenmesi)

Daire:8
Tarih:2015
Esas No:2014/35388
Karar No:2015/14944
Kaynak:UYAP karar arama
İlgili Maddeler:TCK 31/3, 31/2 6136 sy 15/1
İlgili Kavramlar:sanığın suç tarihindeki yaşının belirlenmesi
Suça sürüklenen çocuğun, 20.09.1996 tarihinde doğduğu ve suçun 20.09.2011 tarihinde işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğa ait doğum tutanağı ve dayanak belgeleri getirtilerek, suça sürüklenen çocuğun doğduğu saatin saptanması halinde suç tarihi ve saati itibariyle 15 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenerek, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında yaş indiriminin tayini gerektiği, doğduğu saatin saptanamaması halinde ise bu durum suça sürüklenen çocuk lehine değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunduğu gözetilip, üzerine atılı yasak nitelikte bıçak taşıma suçu yönünden 5237 sayılı TCK.nun 31/2. maddesi hükmü uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği yönünde Adli Tıp uzmanından yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinin çocuk psikiyatrisi bölümündeki uzman hekimden rapor aldırılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde uygulama yapılması, Yazının devamını oku »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Adli Para Cezaları Kesindir)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/7603
Karar No:2014/30602
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:6217 s. K. m. 26, 5237 s TCK m. 31, 32, 168, 191/2
İlgili Kavramlar:3.000TL sonuç APC’ler kesindir, itiraz yasa yolu, E-imzalı dilekçede temyiz tarihi, akıl hastalığı, zorunlu müdafilik ücretinin geliri olmayan SSÇ’den alınamayacağı
1- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3.000TL(3.000TL dahil) adli para cezasına dair mahkumiyet hükümleri kesindir.(6217 s. K. m.26, 5320 s. K. geçici 2. madde) Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Gece Vakti, Malın Değerinin Azlığı)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/19842
Karar No:2015/604
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 143,145
İlgili Kavramlar:gece vakti, malın değerinin azlığı Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (SSÇ, Tedbire Çevirme Zorunluluğu)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/19059
Karar No:2015/1015
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 50
İlgili Kavramlar:SSÇ, tedbire çevirme zorunluluğu Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Mağdurenin Rızası Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmaz)

T.C.
YARGITAY
14. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2013/2402
Karar No : 2014/12359
Tebliğname No: 14 – 2012/15929

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Aydın Çocuk Mahkemesi
TARİHİ : 07.10.2011
NUMARASI : 2011/89 Esas, 2011/231 Karar
SANIK : …
SUÇ : Reşit olmayanla cinsel ilişki
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Katılanlar vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ
DÜŞÜNCE : Bozma

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yazının devamını oku »

%d blogcu bunu beğendi: