Alacaklıların korkulu rüyası iflas erteleme

Son aylarda piyasalarda, özellikle gıda ve inşaat sektörlerinde iflasların ve iflas erteleme davalarının çoğaldığı gözleniyor.

Kanunun tanımı ile iflasın ertelenmesi, piyasada iflas erteleme olarak kullanılan hukuksal kurum alacaklı bankalar, faktöringler ve özellikle leasinglerin korkulu rüyası. İflas erteleme neden özellikle leasinglerin korkulu rüyası? Leasing şirketleri, iflas halinde kısa sürede firmaya kiraladığı makine ve teçhizatı veya diğer malları geri alabilmekte, ancak iflasın ertelenmesi kararı veya tedbiri olduğunda bu mümkün olmamakta, leasing firması da diğer alacaklılar gibi ya borçlu firma ile anlaşmak, ya da şirketin durumunun iyileşmesini veya iflasını beklemek durumundadır.

alacaklilarin_korkulu_ruyasi_iflas_erteleme_h21666_566cc

İflasın ertelemesi kararının etkileri

İİK 179/b maddesinin 1 inci fıkrasına göre iflasın ertelenmesi sürecinde tedbir kararı veya iflasın ertelenmesi kararı şu sonuçları doğurur:

  • 6183 sayılı yasaya göre yapılan bütün takipler (vergi ve sigorta borçları) dahil hiçbir takip yapılamaz.
  • Tedbir veya karardan önce başlayan takipler durur,
  • İflasın ertelenmesi kararından itibaren zaman aşımı durur.

İflasın ertelenmesi kararının yasal koşulları

İflasın ertelenmesi 6102 sayılı TTK’nın 377 ve İİK’nın 179 uncu maddeleri ile düzenlenmiştir.

İflasın ertelenmesinin ilk koşulu şirketin borca batık olmasıdır. Borca batıklık TTK 376 da “şirket aktiflerinin şirket borçlarından az olması” olarak tarif edilmektedir. Bir başka deyişle şirketin aktifler toplamı şirketin borçlarından az olması halinde şirket borca batık olacaktır.

Borca batıklık sadece kaydı değerlere göre ölçülemez.  Şirketin borca batık olup olmadığını anlamak için iki bilanço yapılır.

1-      İşletmenin devamlılığı esasına göre bir bilanço,

2-      İşletmenin devam etmemesi halinde aktiflerin muhtemel satış fiyatlarına göre hesaplandığı ikinci bir bilanço..

Mahkeme ikinci bilançoyu esas alacaktır, çünkü şirketin iflası halinde aktiflerin değeri ikinci bilançoda mevcuttur. İşletmenin devamlılığı esasına göre yapılan bilanço iyileştirme projesi için önem arzeder.

Bu bilançoların çıkarılması ve iyileştirme projesinin hazırlanması ayrı bir uzmanlık işidir.

İyileştirme projesi

TTK 377 inci madde uyarınca iflasın ertelenmesinin ikinci koşulu ortakların nakit sermaye koymaları dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesidir.

İyileştirme projesi:

Ortakların sermaye koyma taahhütlerini,

Nesnel ve gerçek kaynaklar,

Nesnel ve gerçek önlemleri içermesi gerekir.

İİK 179 iyileştirme projesinin “ciddi ve inandırıcı” olmasını öngörmektedir.

Firmalar iki nedenle iflasın ertelenmesinden kaçınmaktadırlar:

İtibar kaybı,

Bilançolarında gerçek olmayan kayıtlar nedeniyle,

Firmalar bu korkuları nedeniyle iflas veya iflasın ertelenmesi için mahkemeye başvurmamak için direnmektedirler. Ancak bu direnişleri çoğu zaman boşa çıkmakta, finansal yapısı bozulan şirketler eninde sonunda ya iflas etmekte ya da iflasın ertelenmesi için mahkemelere başvurmaktadırlar. Bu gecikmiş iflaslar veya iflasın ertelenmesi kararları şirketlere pahalıya mal olmaktadır. Bir kere sonuç değişmemekte, korktukları başlarına gelmekte, şirketleri sonunda iflas etmekte, ya da iflasın ertelenmesi için mahkemelere başvurmaktadır.

Gecikmenin zararları

Borca batık durumunda olan şirketler pahalı finansman kullanmak zorunda kalmakta ve şirketin borca batıklık derecesi böylece artmaktadır.

Borca batık şirketlerin yönetimi zorlaşmakta, şirketleri yönetenler enerjilerini şirketin işlerini iyileştirmekten daha çok para bulmaya ayırmaktadırlar.

Sonuçta daha kötü durumda iflas etmekte veya iflasın ertelenmesi için mahkemelere başvurmaktadırlar.

Bu durumda bilançolarında korktukları şeyler aynen durmakta, şirket daha çok borca batık hale gelmekte ve iflasın ertelenmesi kararı almaları zorlaşmaktadır.

Şirketler finansal güçlüğü düştükleri ve şirket borca batık hale geldiğinde gereksiz yere direnerek şirketin açığını büyütmek yerine işin uzmanlarına başvurup çözüm aramaları halinde bilanço korkuları giderilebilir, zamanında müdahale edildiği için iflasın ertelenmesi kararı daha kolay alınabilir.

Tıpta olduğu gibi iş hayatında da erken teşhis hayat kurtarır, yeter ki doğru uzmana gidilsin..

https://rahmiofluoglu.wordpress.com/iflasin-ertelenmesi/

https://rahmiofluoglu.wordpress.com/tag/iyilestirme-projesi/

 

 

 

 

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Haksız icra, ihbarname göndermeden bonoyu icraya koyma, protestosuz cirantaya icra

haksiz_icra_ihbarname_gondermeden_bonoyu_icraya_koyma_protestosuz_cirantaya_icra_h20620_879dd

Haksız icra sadece alacaklı olmadığı halde bir kişiyi icraya vermekten ibaret değildir. Alacaklı olsa bile 6102 sayılı TTK’nın 708 inci maddesine göre bono veya çeki ibraz etmeden ( pratikte bonolor için bankalar ibra gönderir, çekler ise bankaya ibraz edilir) icraya koyma haksız bir icra sayılır. Çünkü icra kişilerin kredibilitesine etki eden, itibarlarını sıfırlayan bir işlemdir. Aynı şekilde noterlerin kanunda yazılan şekil şartlarına ve koşullara uymadan protesto çekmeleri de kişilerin itibarını zedeleyecektir.
Bono  için ödememe protestosu çekmeden , çekler için bankaya ibraz etmeden cirantalara karşı icra takibi yapılamaz.
Bütün bunlar haksız icradır ve borçlunun manevi tazminat davası açma hakkı vardır.
Haksız icra ayrıca borçluya maddi külfete neden olmaktadır; takip giderleri, avukatlık ücreti gibi… Bu nedenlerle haksız icra takibine maruz kalan borçlu manevi tazminat davasının yanısıra maddi tazminat davası da ikame edebilir.

Rahmi Ofluoğlu Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Müsadere–Tabanca-Sc.Hakimi)

T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2015/2093
Karar No : 2015/9629
Tebliğname No : 8 – 2014/103367

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K)
EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN
İSTEM : Eşyanın müsaderesi
HÜKÜM : Müsadere
TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi

Gereği görüşülüp düşünüldü: Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Sanığın Suç Tarihindeki Yaşının Belirlenmesi)

Daire:8
Tarih:2015
Esas No:2014/35388
Karar No:2015/14944
Kaynak:UYAP karar arama
İlgili Maddeler:TCK 31/3, 31/2 6136 sy 15/1
İlgili Kavramlar:sanığın suç tarihindeki yaşının belirlenmesi
Suça sürüklenen çocuğun, 20.09.1996 tarihinde doğduğu ve suçun 20.09.2011 tarihinde işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğa ait doğum tutanağı ve dayanak belgeleri getirtilerek, suça sürüklenen çocuğun doğduğu saatin saptanması halinde suç tarihi ve saati itibariyle 15 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenerek, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında yaş indiriminin tayini gerektiği, doğduğu saatin saptanamaması halinde ise bu durum suça sürüklenen çocuk lehine değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunduğu gözetilip, üzerine atılı yasak nitelikte bıçak taşıma suçu yönünden 5237 sayılı TCK.nun 31/2. maddesi hükmü uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği yönünde Adli Tıp uzmanından yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinin çocuk psikiyatrisi bölümündeki uzman hekimden rapor aldırılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde uygulama yapılması, Yazının devamını oku »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Adli Para Cezaları Kesindir)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/7603
Karar No:2014/30602
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:6217 s. K. m. 26, 5237 s TCK m. 31, 32, 168, 191/2
İlgili Kavramlar:3.000TL sonuç APC’ler kesindir, itiraz yasa yolu, E-imzalı dilekçede temyiz tarihi, akıl hastalığı, zorunlu müdafilik ücretinin geliri olmayan SSÇ’den alınamayacağı
1- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3.000TL(3.000TL dahil) adli para cezasına dair mahkumiyet hükümleri kesindir.(6217 s. K. m.26, 5320 s. K. geçici 2. madde) Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Gece Vakti, Malın Değerinin Azlığı)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/19842
Karar No:2015/604
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 143,145
İlgili Kavramlar:gece vakti, malın değerinin azlığı Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (SSÇ, Tedbire Çevirme Zorunluluğu)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/19059
Karar No:2015/1015
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 50
İlgili Kavramlar:SSÇ, tedbire çevirme zorunluluğu Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: